YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi on Kotex ry.Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Itä-Suomen yliopistossa kotitalous- ja käsityönopettajaksi opiskelevien yhdyssiteenä ja etujärjestönä sekä kannustaa jäsentensä vapaaehtoista opintoimintaa ja vapaa-ajan harrastuksia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kokous- ja kurssitoimintaa, pitää yhteyttä vastaavanlaisiin yhdistyksiin, tekee retkiä ja osallistuu valtakunnalliseen opiskelijatoimintaan, sekä harjoittaa tutkimustyötä. Yhdistys laatii kannanottoja ja tiedonantoja sekä järjestää opintoneuvontaa, esitelmä-, keskustelu-, juhla- ja muita samantapaisia tilaisuuksia..


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Itä-Suomen yliopistossa kotitalous- tai käsityönopettajaksi opiskeleva.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisellä tavalla työskennellyt yhdistyksen hyväksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.
Jo saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


Yhdistyksen jäsenmaksu kerätään varsinaisilta jäseniltä kerran opiskelujen aikana. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. Jäsenmaksun suuruudesta päättää jäsenkokous.
Jäsenrekisteriä pitää hallitus.


Yhdistyksen kokous


Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.


Yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi. Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Hallitus voi myös kutsua yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen, mikäli se niin kokouksessaan päättää. Kokouskutsu esityslistoineen annetaan Kotexin ilmoitustaululla seitsemän päivää ennen kokousta. Kunniajäsenille on lähetettävä kokouskutsu kirjeitse seitsemän päivää ennen kokousta. Kokous on kutsuttava koolle myös silloin, kun viisi (5) yhdistyksen jäsentä tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on tällöin kutsuttava koolle neljäntoista vuorokauden kuluessa pyynnön jättämisestä.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Äänioikeutettuja ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet. Valtakirjalla ei saa äänestää. Kokouksessa puhetta johtaa kokouksen keskuudestaan valitsema kokouksen puheenjohtaja. Yhdistyksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa ja sen allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä tarkastavat kokouksessa valittavat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Äänten laskemisen suorittavat kokouksen valitsemat ääntenlaskijat, jotka eivät saa olla pöytäkirjan tarkastajia.


Yhdistyksen vuosikokouksen tehtäviä ovat hallituksen valmisteleman yhdistyksen edellisen toimikauden toimintakertomuksen hyväksyminen. Lisäksi kokouksessa vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on valita seuraavan toimikauden hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet. Kokouksen tehtävänä on myös tulevan toimikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen. Näiden lisäksi kokouksessa valitaan tulevalle toimikaudelle kaksi (2) varsinaista ja näille kaksi (2) henkilökohtaista varatoiminnantarkastajaa. Kokouksessa määrätään myös varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus.


Yhdistyksen kokouksissa asiat ja henkilövalinnat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaaleissa äänten mennessä tasan, valituksi tulee se kanta, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Äänestys on toimitettava suljettuna lippuäänestyksenä, jos yksi kokouksen osanottajista niin vaatii. Jäsenmaksun suuruutta koskevan päätöksen pitää hyväksytyksi tullessaan saada taakseen vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.


Hallitus


Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5-9 muuta jäsentä, jotka valitaan toimikaudeksi kerrallaan syyskokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin tai taloudenhoitajan.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäsenmaksun maksaneita, ennen toimikauden alkamista.


10§ Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen kokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti ja huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, erityisesti toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja talousarvion. Lisäksi hallitus käyttää yhdistyksen puhevaltaa ja tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet näiden sääntöjen puitteissa. Hallitus edustaa yhdistystä ja pitää yhteyttä opiskelijajärjestöihin sekä yhdistyksen kannalta tärkeisiin yhteisöihin. Tämän lisäksi hallitus huolehtii yhdistyksen tiedotustoiminnasta ja valvoo yhdistyksen varoja ja huolehtii kirjanpidosta. Hallitus voi tarvittaessa asettaa alaisuudessaan toimikuntia, jonka jäsenet se valitsee yhdistyksen jäsenten keskuudesta.


11§ Hallituksen kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun kokouskutsu on annettu seitsemän päivää ennen kokousta Kotexin ilmoitustaululla ja kun kokouksessa on läsnä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi yli puolet muista jäsenistä.

Hallituksen kokouskäytännöistä hallitus päättää itse. Pääsääntöisesti hallituksen kokouksissa puhetta johtaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja sihteerinä toimii yhdistyksen sihteeri, mutta sihteerin estyessä joku muu hallituksesta voi toimia sihteerinä. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjassa on lueteltava kokouksen läsnäolijat.

Erimielisyyden sattuessa asia ratkaistaan äänestyksellä. Äänestyksen ja vaalin suhteen on noudatettava mitä edellä on säädetty yhdistyksen kokouksesta.


Talous


12§ yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä saatavilla avustuksilla ja lahjoituksilla. Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, omistaa kiinteää omaisuutta sekä kerätä luvalla varoja tarkoituksensa toteuttamiseen.


13§ Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi ja yhdistyksen tilinpäätös tehdään toimikauden lopussa.


Erinäisiä määräyksiä


14§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja aina kaksi yhdessä.


15§ Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos se yhdistyksen kokouksessa on saanut taakseen vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos se yhdistyksen kokouksessa on saanut taakseen vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan varat, mikäli niistä lahjoittaja ei ole toisin määrännyt, yhdistyksen määräämään, sen tarkoituksen lähellä olevaan tarkoitukseen.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

HALLITUS 2022

Uudelle opiskelijalle